Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

“Bám sát địa phương, đi ra toàn cầu”
“Stay local, Go global”

Chúng tôi hiểu rằng không đâu bằng ở nhà mình và đi một ngày đàng học một sàng khôn nên sẽ phấn đấu “Bám sát địa phương” và “Đi ra toàn cầu”.

SỨ MỆNH

“Học tập dễ hơn và nhanh hơn”
“Study easier & faster”

Chúng tôi hiểu rằng mọi người thường mất rất nhiều thời gian để học một ngoại ngữ nên đã tìm ra một cách mới giúp cho việc học tập dễ hơn và nhanh hơn.