Các thành viên sáng lập

Người sáng lập Nhị ngữ

Ông Nguyễn Tiến Nùng

Luật sư - Tác giả Nhị ngữ

– Thạc sĩ Luật Kinh doanh – Đại học Tours
– Thạc sĩ Quản trị dự án – Đại học Nantes

More Detail

Đội ngũ phát triển Nhị ngữ

Ông Đỗ Xuân Vũ

Đại diện Nhóm phát triển

Đại học Thương mại Hà Nội

More Detail

Ông Chu Sỹ Duy

Trưởng nhóm thiết kế

FPT Arena

More Detail

Ông Nguyễn Văn Sinh

Giám đốc Phát triển Chiến lược

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Luật Hà Nội

More Detail