Chính sách nguồn nhân lực

Chúng tôi ý thức rằng con người là tài sản quý giá nhất vì vậy chúng tôi luôn tìm kiếm và hỗ trợ những tài năng ở mọi lứa tuổi.

Chúng tôi tôn trọng mọi khác biệt và đề cao những sáng kiến có ích cho cộng đồng.

Chúng tôi tưởng thưởng nhân viên theo năng lực và thành tích để khuyến khích sự phấn đấu của nhân viên.